Gwybodaeth i Awduron

A yw awduron yn cael ymgeisio am grantiau gan Gyngor Llyfrau Cymru?

Mae awduron yn elwa, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, o bob un o gynlluniau grantiau Cyngor Llyfrau Cymru. Er hynny, prif swyddogaeth y Cyngor yw cefnogi'r sector gyhoeddi a'r fasnach lyfrau yng Nghymru: cyhoeddwyr yn unig, felly, sy'n cael cyflwyno ceisiadau am grantiau sy'n berthnasol i awduron.


Sut y gallaf gael barn ar fy ngwaith?

Cynigir adroddiadau, am dâl bychan, trwy Wasanaeth Beirniadol Llenyddiaeth Cymru (http://www.llenyddiaethcymru.org/hafan) ac, am dâl uwch, trwy www.writersservices.com (ar gyfer gwaith yn Saesneg).


Ble gaf i wybodaeth ynglŷn â dod o hyd i gyhoeddwr a chyflwyno fy ngwaith?

Mae cyhoeddwyr Cymru wedi'u rhestru ar wefan Y Fasnach Lyfrau Ar-lein. Gellir gweld pa fath o lyfrau y maent yn eu cyhoeddi trwy chwilio gwefan Gwales.com a thrwy ymweld â safleoedd gwe y cyhoeddwyr unigol. Mae’r safleoedd hyn yn aml yn rhoi cyngor sut y dylid cynnig teipysgrifau, neu amlinelliad o waith i'r cyhoeddwr. Ceir gwybodaeth ddefnyddiol ar wefan Llenyddiaeth Cymru ac yn The Writers' Handbook (Macmillan, London: blynyddol). Mae'r rhyngrwyd yn cynnig myrdd o wasanaethau a ffynonellau gwybodaeth: disgrifir y mwyaf defnyddiol o'r rhain yn The Internet: A Writer's Guide gan Jane Dorner (A&C Black, London: ail argraffiad). Ymhlith y ffynonellau helaethaf y mae www.writersservices.com, sy'n cynnig gwybodaeth a chyngor, yn rhad ac am ddim, i awduron newydd ac awduron cyhoeddedig fel ei gilydd.


A ydw i'n cael ymgeisio am grant tuag at gyhoeddi fy ngwaith fy hun?

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn gweithio tuag at ddatblygu sector cyhoeddi proffesiynol, cryf ac amrywiol yng Nghymru. Oherwydd hynny, y mae'n anelu ei nawdd at gyhoeddwyr sydd eisoes wedi ennill eu plwyf, neu sydd â chynlluniau cadarn ar gyfer datblygu rhestrau perthnasol. Rhaid iddynt hefyd feddu ar yr adnoddau i hyrwyddo eu cynnyrch yn effeithiol. Nid oes grantiau ar gael, felly, i unigolion sy'n dymuno cyhoeddi eu gwaith eu hunain yn unig, neu'n bennaf. Nid ydyw ychwaith ar gael i argraffwyr a gomisiynir gan awdur.


Mae cyhoeddwr wedi gofyn imi gyfrannu tuag at gost argraffu fy llyfr. A fedr Cyngor Llyfrau Cymru gynnig help iddo?

'Cyhoeddwyr porthi balchder' (vanity publishers) yw'r enw a roddir ar y rhan fwyaf o gyhoeddwyr yn y Deyrnas Unedig sy'n mynnu cyfraniadau ariannol gan eu hawduron tuag at gynhyrchu eu gwaith. Ym marn y prif sefydliadau sy'n cynrychioli awduron, nid yw'r cwmnïau hyn, at ei gilydd, yn cynnig gwerth am arian a phrin yw eu hymdrechion i hyrwyddo a dosbarthu'r gwaith a gyhoeddant. Ceir gwybodaeth bellach trwy gyfeirio at www.vanitypublishing.info, www.societyofauthors.org/vanity, The Writers' and Artists' Yearbook (A&C Black, Llundain: blynyddol) a The Writers' Handbook (Macmillan, Llundain: blynyddol).

Dylid nodi, ar yr un pryd, fod nifer fach o gyhoeddwyr a gwasgnodau dilys (megis gwasgnod ‘Dinas’ gwasg y Lolfa) yn derbyn cyfraniadau gan eu hawduron tuag at gostau cyhoeddi teitlau arbennig pan nad oes nawdd arall ar gael.

Ni all Cyngor Llyfrau Cymru gynnig grant i unrhyw gyhoeddwr ar gyfer gwaith a ariannwyd gan ei awdur, ac ni all ychwaith roi cymorth i awduron y gofynnwyd iddynt gyfrannu at gostau cyhoeddi gan y cyhoeddwr.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein