Darllen Dros Gymru 2014

2014 BookSlam champions crowned!

Llwyddiant I Ddarllenwyr Brwd

Pencampwyr Darllen Dros Gymru (ennillwyr tlws Dr Dewi Davies) ac yn ennill gwerth £150 o lyfrau i’r ysgol

Ysgol Santes Tudful, Merthyr- Blynyddoedd 3 a 4

Ysgol Treganna, Caerdydd – Blynyddoedd 5 a 6

Ail Safle ac yn ennill £100 o lyfrau i’r ysgol

Ysgol Llannon, Caerfyrddin, – Blynyddoedd 3 a 4

Ysgol Santes Tudful, Merthyr – Blynyddoedd 5 a 6

Trydydd Safle ac yn ennill £75 o lyfrau i’r ysgol

Ysgol Pen Barras, Sir Ddinbych – Blynyddoedd 3 a 4

Ysgol Treganna, Caerdydd – Blynyddoedd 5 a 6

Tlws Coffa Anwen Tydu (a roddir i’r ysgol â’r cyflwyniad gorau):

Ysgol Pen Barras, Sir Ddinbych – Blynyddoedd 3 a 4

Ysgol Treganna, Caerdydd – Blynyddoedd 5 a 6

Gwobr am y Trafod Gorau:

Ysgol Santes Tudful, Merthyr – Blynyddoedd 5 a 6

Ysgol Gymraeg Santes Tudful, Merthyr – Blynyddoedd 3 a 4

Daeth cannoedd o blant brwdfrydig at ei gilydd ar 24 a 25 Mehefin i gymryd rhan yn rowndiau cenedlaethol Darllen Dros Gymru, sef cystadlaethau llyfrau a drefnwyd gan y Cyngor Llyfrau ar gyfer plant ysgolion cynradd yng Nghymru.

Roedd Canolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth yn llawn cyffro wrth i 30 o dimau o ysgolion ledled Cymru gystadlu am wobrau arbennig trwy drafod ystod eang o lyfrau a chyflwyno perfformiadau’n seiliedig ar gyfrolau penodol a ddarllenwyd ganddynt.

Rowndiau cenedlaethol y cystadlaethau yw penllanw’r gweithgareddau sy’n digwydd drwy Gymru dros sawl mis, gyda disgyblion yn cystadlu am yr anrhydedd o gynrychioli eu siroedd.

Disgyblion Blynyddoedd 3 a 4 oedd yn cystadlu yn erbyn ei gilydd ddydd Mawrth, 24 Mehefin. Ysgol Gymraeg Santes Tudful, Merthyr, gipiodd y brif wobr am drafod Dafydd a Dad gan Manon Steffan Ros a Jac Jones, ac am eu cyflwyniad gwych o Brwydro gan Meinir Wyn Edwards. Llongyfarchiadau hefyd i Ysgol Llannon, Sir Gaerfyrddin, am ddod yn ail ac Ysgol Pen Barras, Sir Ddinbych, ar ennill y trydydd safle. Ysgol Pen Barras hefyd gipiodd Dlws Coffa Anwen Tydu am y cyflwyniad dramatig gorau, yn seiliedig ar Gwneud Fel Maen Nhw’n ei Ddweud gan Gwenno M. Davies, ac Ysgol Llannon, Sir Gaerfyrddin, oedd yn fuddugol am drafod – Parri’r Pobydd gan Rhiannon Roberts a Dewi Pws Morris oedd eu dewis.

Tro Blynyddoedd 5 a 6 oedd hi ddydd Mercher, 25 Mehefin, a bu cystadlu brwd am y brif wobr, sef Tarian Dr Dewi Davies. Fe’i henillwyd eleni gan Ysgol Gymraeg Treganna, Caerdydd, gydag Ysgol Gymraeg Santes Tudful, Merthyr Tudful, yn ail; yn drydydd roedd Ysgol Abernant, Sir Gaerfyrddin. Ysgol Gymraeg Treganna, Caerdydd, oedd enillwyr Tlws Coffa Anwen Tydu – a roddir am y cyflwyniad dramatig gorau – gyda’u cyflwyniad yn seiliedig ar y gyfrol Yr CMM, sef addasiad Elin Meek o stori Roald Dahl The BFG. Ysgol Gymraeg Santes Tudful enillodd y wobr am y grŵp trafod gorau; eu dewis hwy o gyfrol oedd Breuddwyd Siôn ap Rhys gan Haf Llewelyn.

Fel rhan o weithgareddau’r rowndiau cenedlaethol, cafodd y plant a’r athrawon gyfle i fwynhau sesiynau yng nghwmni Aneirin Karadog, Bardd Plant Cymru 2013–15, ar 24 Mehefin, a chwmni’r awdures Bethan Gwanas gafodd y disgyblion hŷn y diwrnod canlynol. I lawer o blant, mae’r cysylltiad personol hwn ag awdur yn medru eu hysbrydoli i ddatblygu eu hoffter o ddarllen ac o ysgrifennu.

Dywedodd Medi Jones-Jackson, Swyddog Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen y Cyngor Llyfrau: "Mae nod Darllen Dros Gymru yn syml: cael plant o bob cwr o Gymru yn darllen. Trwy ddadansoddi a pherfformio’r hyn maen nhw wedi’i ddarllen, mae’r plant yn gallu defnyddio’u dychymyg a dod â’r straeon sydd rhwng y cloriau yn fyw. Roedd yn bleser gweld y plant yn fwrlwm o frwdfrydedd yn y rowndiau cenedlaethol, ac mae ein diolch i'r trefnwyr ymroddedig am eu gwaith caled yn y rowndiau sirol, ac i’r athrawon a’r cefnogwyr eraill sy’n sicrhau llwyddiant y digwyddiad hwn."

Diolch i gefnogaeth hael nifer o gyhoeddwyr – Dalen, Dref Wen, Gomer, Carreg Gwalch, Y Lolfa a Chyhoeddiadau Rily – gwahoddwyd pob plentyn a gymerodd ran yn y rowndiau cenedlaethol i ddewis llyfr yn rhad ac am ddim.

I ddarganfod mwy am gystadleuaeth Darllen Dros Gymru 2015 ebostiwch medi.jonesjackson@llyfrau.cymru

Ysgol Gynradd Broad Haven yn Bencampwyr BookSlam

Cafodd tîm o ddarllenwyr brwd o Ysgol Gynradd Broad Haven, Sir Benfro, eu coroni’n Bencampwyr 2014 BookSlam, cystadleuaeth ddarllen y Cyngor Llyfrau i blant yn seiliedig ar lyfrau Saesneg o Gymru.

Cynhaliwyd y Rownd Genedlaethol yn Aberhonddu yr wythnos hon, a gwelwyd cannoedd o ddisgyblion cynradd o bob cwr o Gymru’n cystadlu i fod yn bencampwr cenedlaethol. Eu tasg oedd creu argraff ar y beirniaid mewn dwy rownd – sef trafodaeth 10 munud, a chyflwyniad dramatig 8 munud, yn seiliedig ar eu dewis o lyfrau.

Ar ôl diwrnod o gystadlu brwd, Ysgol Broad Haven o Sir Benfro a ddyfarnwyd yn bencampwyr BookSlam, ar ôl iddynt greu argraff arbennig ar feirniad y trafodaethau gyda’u gwybodaeth o nofel adnabyddus Nina Bawden, Carrie’s War. Yn rownd y cyflwyniadau, syfrdanwyd y beirniad gan eu dehongliad lliwgar o nofel Michelle Briscombe, Silent Mountain – yn cynnwys eu defnydd dyfeisgar o ymbaréls!

Dywedodd eu Pennaeth, Mr Andrew Williams: "Yr wythnos ddiwethaf cysylltodd y disgyblion â Michelle Briscombe, awdur Silent Mountain, i ddweud wrthi eu bod yn bwriadu cyflwyno’i gwaith yn y gystadleuaeth. Dymunodd bob lwc i’r tîm, ac mae’n amlwg fod ei geiriau wedi rhoi hwb i’r plant. Fel ysgol rydym yn falch iawn o’u llwyddiant; mae’n tystio i waith caled y disgyblion wrth baratoi ar gyfer y gystadleuaeth, a’r pleser a gawsant wrth gymryd rhan. Ni oedd y buddugwyr yn 2011, ac eto’n awr yn 2014, ac yn sicr fe fyddwn yn ôl yn 2015 i amddiffyn ein teitl!"

Yn ystod y dydd, cafodd yr holl blant a’r athrawon gyfle hefyd i fwynhau sesiwn rhagorol gyda’r awdur gwadd Paul Manship, awdur nifer o lyfrau i blant, yn cynnwys Dear Mr Author a enillodd wobr Tir na n-Og 2010, a’i nofel ddiweddaraf, sef Charlie Underwood Fights Back.

Dywedodd Medi Jones-Jackson, Swyddog Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen y Cyngor Llyfrau: "Mae nod BookSlam yn un syml, sef cael plant o bob cwr o Gymru i ddarllen. Trwy ddadansoddi a pherfformio’r hyn maent wedi’i ddarllen, gallant ddefnyddio’u dychymyg i ddod â’r llyfrau’n fyw yn eu cyflwyniadau. Pleser o’r mwyaf oedd gweld y plant yn byrlymu o frwdfrydedd yn ystod rownd genedlaethol BookSlam; hoffem ddiolch yn ddiffuant i’r trefnwyr ymroddedig am eu gwaith caled yn y rowndiau sirol, ac i’r athrawon a’r cefnogwyr eraill sy’n gwneud y digwyddiadau hyn yn bosibl."

Cipiwyd yr ail safle gan Ysgol Gynradd St Illtyd, Bro Morgannwg, a’r trydydd safle gan Ysgol Gynradd Willowbrook, Caerdydd. Diolch i gefnogaeth hael nifer o gyhoeddwyr – Pont, Carreg Gwalch a’r Lolfa – gwahoddwyd pob plentyn a gymerodd ran yn y cystadlaethau i ddewis llyfr yn rhad ac am ddim fel cofnod o’r achlysur.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com