Cystadlaethau Llyfrau i Ysgolion Cynradd 2013

CYSTADLAETHAU CYMRAEG

Tlws Coffa Anwen Tydu (a roddir i’r ysgol â’r cyflwyniad gorau):

Ysgol Y Frenni, Sir Benfro – Blynyddoedd 5 a 6

Ysgol y Frenni

Ysgol Sant Curig, Bro Morgannwg – Blynyddoedd 3 a 4

Ysgol Sant Curig, Bro Morgannwg

Tarian Dr Dewi Davies (a roddir i’r ysgol â’r marciau uchaf yn y Trafod a’r Cyflwyno):

Blynyddoedd 5 a 6

1af – Ysgol Edern, Gwynedd

Ysgol Edern

2ail – Ysgol y Frenni, Sir Benfro

Cyd. 3ydd – Ysgol y Wern, Caerdydd, ac Ysgol Bryn y Môr, Abertawe

Blynyddoedd 3 a 4

1af – Ysgol Melin Gruffydd, Caerdydd

Ysgol Melin Gruffudd

2il – Ysgol y Castell, Caerffili

3ydd – Ysgol Sant Curig, Bro Morgannwg

Gwobr am y Trafod Gorau:

Ysgol Edern, Gwynedd – Blynyddoedd 5 a 6

Ysgol Pen Barras, Rhuthun, Sir Ddinbych – Blynyddoedd 3 a 4

Ysgol Pen Barras

LLWYDDIANT I DDARLLENWYR IFANC BRWD O BOB CWR O GYMRU

Yn ddiweddar, daeth cannoedd o blant brwdfrydig at ei gilydd i dreulio deuddydd yn cymryd rhan yn rowndiau cenedlaethol Cystadlaethau Llyfrau y Cyngor Llyfrau ar gyfer ysgolion cynradd yng Nghymru.

Roedd Canolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth yn llawn cyffro wrth i 31 o dimau o ysgolion o bob rhan o Gymru gystadlu am wobrau arbennig trwy drafod ystod eang o lyfrau a chyflwyno perfformiadau’n seiliedig arnynt.

Rowndiau cenedlaethol y cystadlaethau llyfrau yw penllanw’r gweithgareddau sy’n digwydd ledled Cymru dros sawl mis, gyda disgyblion yn cystadlu am yr anrhydedd o gynrychioli eu siroedd.

Dydd Mercher 19 Mehefin, roedd Canolfan y Celfyddydau’n llawn bwrlwm wrth i ddisgyblion Blynyddoedd 3 a 4 gystadlu yn erbyn ei gilydd. Ysgol Melin Gruffydd, Caerdydd, gipiodd y brif wobr, gydag Ysgol y Castell, Caerffili, yn ail ac Ysgol Sant Curig, Bro Morgannwg, yn drydydd. Ysgol Sant Curig hefyd gipiodd Dlws Coffa Anwen Tydu am y cyflwyniad dramatig gorau, yn seiliedig ar y gyfrol Ganthrig Bwt y Wrach gan Catherine Aran, ac Ysgol Pen Barras, Rhuthun, oedd yn fuddugol am drafod Nain! Nain! Nain! gan Sian Eirian Rees Davies.

Diwrnod Blynyddoedd 5 a 6 oedd hi ddydd Iau, 20 Mehefin, a bu cystadlu brwd am y brif wobr, sef Tarian Dr Dewi Davies, am Dlws Coffa Anwen Tydu – a roddir am y cyflwyniad dramatig gorau – a hefyd am y wobr i’r grŵp trafod gorau. Enillwyr y darian a’r brif wobr eleni oedd Ysgol Edern, Gwynedd, gydag Ysgol y Frenni, Sir Benfro, yn ail; yn gydradd drydydd roedd Ysgol y Wern, Caerdydd ac Ysgol Bryn-y-Môr, Abertawe. Ysgol y Frenni oedd enillwyr Tlws Coffa Anwen Tydu, gyda’u cyflwyniad dramatig yn seiliedig ar y gyfrol Gwalch y Nen, addas. Elin Meek, ac Ysgol Edern, Gwynedd, enillodd y wobr am y grŵp trafod gorau; eu dewis hwy o gyfrol oedd Llygaid Mistar Neb, addas. Emily Huws.

Fel rhan o’r gweithgareddau a drefnwyd, cafodd y plant a’r athrawon hefyd gyfle i fwynhau sesiynau yng nghwmni’r awdur Nicholas Daniels ac Aneirin Karadog, Bardd Plant Cymru 2013–2015. I lawer o blant, mae’r cysylltiad personol hwn ag awdur yn gallu cynnau fflam sy’n eu hysbrydoli i ddatblygu ac ehangu eu hoffter hwy eu hunain o ddarllen.

Dywedodd Angharad Tomos, Pennaeth yr Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen yn y Cyngor Llyfrau: ‘Mae’r gystadleuaeth hon i ysgolion cynradd yn gyfle ac yn brofiad gwych i blant i’w hannog i ystyried llyfrau a darllen mewn ffordd wahanol. Trwy ddadansoddi, trafod, dehongli a pherfformio’r hyn maent wedi ei ddarllen, mae’r plant yn cael cyfle i wneud defnydd llawn o’u dychymyg er mwyn dod â rhai o’r llyfrau plant gwych sydd gennym yma yng Nghymru yn fyw. Mae’r digwyddiadau hyn yn profi bod darllen er mwyn pleser a difyrrwch hefyd yn gallu gwella llythrennedd plant trwy fireinio eu sgiliau llefaredd a’u sgiliau darllen. Pleser pur oedd gweld y plant yn llawn bwrlwm a brwdfrydedd yn ystod y rowndiau cenedlaethol, a hoffem ddiolch yn ddiffuant i’r bobl ymroddedig hynny – trefnwyr sirol, athrawon a chefnogwyr eraill – sy’n gwneud y cyfan yn bosibl. ’

Diolch i gefnogaeth hael nifer o gyhoeddwyr – Dalen, Dref Wen, Gomer, Carreg Gwalch,

Y Lolfa a Chyhoeddiadau Rily – gwahoddwyd pob plentyn a gymerodd ran yn y cystadlaethau i ddewis llyfr yn rhad ac am ddim i’w gadw fel cofnod o’r achlysur.

Bellach, mae’r gystadleuaeth lyfrau flynyddol yn rhan annatod o galendr nifer fawr o ysgolion ledled Cymru. Mae’r adborth a gyflwynir gan yr ysgolion yn dangos pa mor werthfawr yw’r profiad – nid yn unig o fewn ysgolion unigol, ond hefyd wrth i’r disgyblion gystadlu ar lefel sir ac yn genedlaethol. Yn ôl rhai athrawon fu’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth, mae’r gweithgaredd yn gymorth mawr i godi safonau llefaredd, a’r profiad o gymryd rhan yn ysbrydoli llu o blant i fwynhau darllen.

**********************

DARLLENWYR IFANC BRWD YN DISGLEIRIO MEWN CYSTADLEUAETH GENEDLAETHOL

Yr ddiweddar, daeth cannoedd o blant brwdfrydig at ei gilydd i gymryd rhan yn rownd genedlaethol cystadleuaeth llyfrau Saesneg y Cyngor Llyfrau ar gyfer ysgolion cynradd yng Nghymru.

Roedd Theatr Brycheiniog, Aberhonddu, yn llawn bwrlwm drwy’r dydd wrth i ddarllenwyr ifanc brwd o bob cwr o Gymru gystadlu am nifer o wobrau a gynigid am drafod a pherfformio cyflwyniadau dramatig byr yn seiliedig ar lyfrau. Eleni, roedd mwy o ysgolion nag erioed wedi cymryd rhan, sy’n arwydd calonogol iawn.

Rowndiau cenedlaethol y cystadlaethau llyfrau yw penllanw’r gweithgareddau sy’n digwydd ledled Cymru dros sawl mis, gyda disgyblion yn cystadlu am yr anrhydedd o gynrychioli eu siroedd. Ddydd Mercher, 5 Mehefin, gwelwyd disgyblion o 11 o ysgolion cynradd yn cystadlu’n frwd am dair gwobr wahanol.

Enillwyr y brif wobr – gan ennill y marciau uchaf am eu trafodaeth a’u cyflwyniad dramatig – oedd Ysgol Gynradd Gymunedol Arberth, Sir Benfro; Ysgol Gymunedol Gelli Aur, hefyd o Sir Benfro, enillodd yr ail wobr. Daeth Ysgol Gynradd Brynteg, Sir Gaerfyrddin, yn drydydd – camp aruthrol, gan mai dyma’r tro cyntaf iddynt gystadlu yn y rownd genedlaethol. Ysgol Arberth hefyd enillodd y wobr am y drafodaeth grŵp gorau, yn trafod y gyfrol Friends at War gan Alan Lambert. Enillwyr y wobr am y cyflwyniad dramatig gorau oedd Ysgol Gynradd Willowbrook, Caerdydd, am berfformiad yn seiliedig ar Harri Harri and the Cat Club gan Liz Haigh.

Fel rhan o weithgareddau’r dydd, cafodd y plant a’r athrawon hefyd gyfle i fwynhau sesiwn bywiog yng nghwmni Daniel Morden, awdur a storïwr poblogaidd ac enillydd Gwobr Saesneg Tir na n-Og eleni. Roedd y plant wedi ymgolli’n llwyr yn straeon dramatig a swynol Daniel, a chawsant bleser mawr wrth sgwrsio ag e yn ystod y sesiwn arwyddo llyfrau. I lawer o blant, mae’r cysylltiad personol hwn ag awdur yn gallu cynnau fflam sy’n eu hysbrydoli i ddatblygu ac ehangu eu hoffter hwy eu hunain o ddarllen.

Dywedodd Angharad Tomos, Pennaeth yr Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen yn y Cyngor Llyfrau: ‘Mae’r gystadleuaeth hon i ysgolion cynradd yn gyfle ac yn brofiad gwych i blant i’w hannog i ystyried llyfrau a darllen mewn ffordd wahanol. Trwy ddadansoddi, trafod, dehongli a pherfformio’r hyn maent wedi ei ddarllen, mae’r plant yn cael cyfle i ddefnyddio’u dychymyg yn llawn er mwyn dod â rhai o’r llyfrau plant gwych sydd gennym yma yng Nghymru yn fyw. Mae’r digwyddiadau hyn yn profi bod darllen er mwyn pleser a difyrrwch hefyd yn gallu gwella sgiliau lythrennedd plant trwy fireinio eu sgiliau llefaredd a’u sgiliau darllen. Pleser pur oedd gweld y plant yn llawn bwrlwm a brwdfrydedd yn ystod y rownd genedlaethol yn Aberhonddu, a hoffem ddiolch yn ddiffuant i’r bobl ymroddedig hynny – trefnwyr sirol, athrawon a chefnogwyr eraill – sy’n gwneud y cyfan yn bosibl. ’

Diolch i gefnogaeth hael nifer o gyhoeddwyr – Dalen, Dref Wen, Gomer, Pont, Carreg Gwalch, Y Lolfa a Rily – gwahoddwyd pob plentyn a gymerodd ran yn y cystadlaethau i ddewis llyfr yn rhad ac am ddim fel cofnod o’r achlysur.

Bellach, mae’r gystadleuaeth lyfrau flynyddol yn rhan annatod o galendr nifer fawr o ysgolion ledled Cymru. Mae’r adborth a dderbynnir o’r ysgolion yn dangos pa mor werthfawr yw’r profiad – nid yn unig o fewn ysgolion unigol, ond hefyd wrth i’r disgyblion gystadlu ar lefel sir ac yn genedlaethol. Yn ôl rhai athrawon fu’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth, mae’r gweithgaredd yn gymorth mawr i godi safonau llefaredd, a’r profiad o gymryd rhan yn ysbrydoli llu o blant i fwynhau darllen.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com