Darllen Dros Gymru 2016

Llwyddiant ysgubol i ddarllenwyr ifanc o bob cwr o Gymru

Roedd Canolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth dan ei sang gan blant o bob cwr o Gymru ar 14 a 15 Mehefin pan ddaethant i gymryd rhan yn rowndiau cenedlaethol Darllen Dros Gymru, sef cystadlaethau llyfrau a drefnwyd gan Gyngor Llyfrau Cymru ar gyfer plant ysgolion cynradd yng Nghymru.

Gwelwyd 25 o dimau o ysgolion ledled Cymru yn cystadlu am wobrau arbennig trwy drafod ystod eang o lyfrau a chyflwyno perfformiadau'n seiliedig ar gyfrolau penodol a ddarllenwyd ganddynt.

Rowndiau cenedlaethol y cystadlaethau yw penllanw’r gweithgareddau sy’n digwydd drwy Gymru dros sawl mis, gyda disgyblion yn cystadlu am yr anrhydedd o gynrychioli eu siroedd.

Disgyblion Blynyddoedd 3 a 4 oedd yn cystadlu yn erbyn ei gilydd ddydd Mawrth, 14 Mehefin. Ysgol Llannon, Sir Gaerfyrddin, gipiodd y brif wobr, sef Tarian Dr Dewi Davies, am gyfuniad o'r cyflwyniad gorau a'r trafod gorau. Llongyfarchiadau hefyd i Ysgol y Gelli, Gwynedd, a ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth. Yr ysgol honno hefyd gipiodd y wobr am y grŵp trafod gorau am drafod y nofel Nefoedd yr Adar gan Ceris James (Gwasg Gomer). Ysgol Eglwyswrw, Sir Benfro, gafodd y drydedd wobr. Ysgol Gynradd Llannon oedd enillwyr Tlws Coffa Anwen Tydu am y cyflwyniad dramatig gorau, gan seilio’u perfformiad ar Siencyn a'r Sipsiwn gan Eurgain Haf (Dref Wen). Eleni, Owenna Davies oedd yn beirniadu'r trafodaethau, a Lowri Steffan oedd yn beirniadu'r cyflwyniadau.

Tro disgyblion Blynyddoedd 5 a 6 oedd hi ddydd Mercher, 15 Mehefin, a bu cystadlu brwd am y brif wobr, sef Tarian Dr Dewi Davies. Fe'i henillwyd eleni gan Ysgol Sant Baruc, Bro Morgannwg, gydag Ysgol Glan Cleddau, Sir Benfro, yn ail ac Ysgol Edern, Gwynedd, yn drydydd.

Ysgol Edern gipiodd Dlws Coffa Anwen Tydu, gyda'u cyflwyniad yn seiliedig ar nofel Siân Lewis, Twm Bach ar y Mimosa (Gwasg Carreg Gwalch), a Lowri Steffan oedd yn beirniadu unwaith eto. Ysgol Glan Cleddau enillodd y wobr am y grŵp trafod gorau; eu dewis hwy oedd Eliffant yn yr Ardd, sef nofel wedi'i haddasu gan Emily Huws (Gwasg Carreg Gwalch), a'r beirniad y tro hwn oedd Eirian Pritchard.

Fel rhan o weithgareddau'r rowndiau cenedlaethol, cafodd y plant iau a'r athrawon gyfle i fwynhau sesiynau yng nghwmni'r awdur Caryl Lewis. Drannoeth, cafodd y disgyblion hŷn gwmni Manon Steffan Ros, enillydd Gwobr Tir na n-Og yn 2010 (oedran cynradd) gyda'i nofel Trwy’r Tonnau, ac unwaith eto yn 2012 gyda Prism.

Dywedodd Elwyn Jones, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru: "Mae cystadleuaeth Darllen Dros Gymru yn gyfle arbennig i blant i afael mewn copi o lyfr, ei ddarllen a gwir fwynhau'r cynnwys. Gall y plant ddefnyddio eu dychymyg, dadansoddi'r cynnwys a thrafod yr hyn sydd yn digwydd. Rhaid diolch i'r trefnwyr ymroddedig am eu gwaith caled yn y rowndiau sirol, ac i'r athrawon a'r cefnogwyr eraill sy'n sicrhau llwyddiant y digwyddiad hwn bob blwyddyn."

O ganlyniad i gefnogaeth hael nifer o gyhoeddwyr – Dref Wen, Gomer, Dalen, Carreg Gwalch, Atebol, Y Lolfa a Chyhoeddiadau Rily – cafodd pob plentyn a gymerodd ran yn y rowndiau cenedlaethol ddewis llyfr yn rhad ac am ddim.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com