Gwobrau Tir na n-Og 2011

Enillwyr Gwobrau Tir na n-Og 2011

Mae Hywel Griffiths wedi cyflawni tipyn o gamp trwy gipio’r wobr gynradd gyda’i nofel gyntaf i blant, Dirgelwch y Bont. Ffantasi hanesyddol yw hon sy’n dilyn antur tri ffrind wrth iddynt groesi ffin amser i gyfnod cyffrous Owain Glyndŵr. Mae’n un o deitlau Cyfres Strach a gyhoeddir gan Wasg Gomer.

Hywel Griffiths

Lleucu Roberts, awdur profiadol iawn a chyn-enillydd gwobr Tir na n-Og, ddaeth i’r brig yn y categori uwchradd eleni, a hynny am ei nofel Stwff Guto S. Tomos. Dyddiadur ffraeth bachgen pedair ar ddeg oed sy’n byw mewn teulu digon anghonfensiynol a geir yn y gyfrol hon, a gyhoeddwyd gan wasg y Lolfa fel rhan o Gyfres yr Onnen.

Lleucu Roberts

Ganwyd Hywel Griffiths yng Nghaerfyrddin a’i fagu ar fferm ger Llangynog. Dechreuodd ysgrifennu a barddoni o ddifri pan oedd yn ddisgybl yn Ysgol Bro Myrddin. Aeth i Brifysgol Aberystwyth ac mae bellach yn ddarlithydd daearyddiaeth yno. Enillodd gadair Eisteddfod yr Urdd ym Môn yn 2004 ac yn Sir Gâr yn 2007 a choron yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd yn 2008. Cyrhaeddodd ei gasgliad unigol cyntaf o gerddi,Banerog, restr fer Llyfr y Flwyddyn yn 2010. Mae’n aelod o dîm talwrn y Glêr a thîm ymryson y Deheubarth.

Meddai Hywel Griffiths, ‘Mae derbyn gwobr Tir na n-Og am fy nofel gyntaf yn hwb aruthrol. Rwy’n gobeithio’n fawr y caiff plant Cymru gymaint o hwyl yn darllen y nofel ag y cefais i wrth ei hysgrifennu.’

Daw Lleucu Roberts yn wreiddiol o Lanfihangel Genau’r Glyn yng Ngheredigion ac fe’i haddysgwyd yn Ysgol Gyfun Penweddig a Choleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth. Mae’n byw yn Rhostryfan, Gwynedd ers pymtheg mlynedd ac yn awdur llawn-amser. Mae wedi sgriptio nifer o gyfresi i S4C. Stwff Guto S. Tomos yw ei phumed nofel.

Dywedodd Lleucu Roberts, ‘A minnau wedi ennill gwobr Tir na n-Og yn 2009 gyda’r gyfrolAnnwyl Smotyn Bach, roedd yn fraint ac yn bleser ennill y wobr nodedig hon am yr eildro.’

Ers rhai blynyddoedd, cafodd y gwobrau o £1,000 yr un eu noddi gan CILIP Cymru (Sefydliad Siartredig y Gweithwyr Llyfrgell a Gwybodaeth Proffesiynol). Ond eleni mae gan y gwobrau noddwr ychwanegol, sef Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. Cyflwynwyd y gwobrau i’r awduron mewn seremoni arbennig ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Abertawe a’r Fro, ar 2 Mehefin.

Meddai Elwyn Jones, Cyfarwyddwr Cyngor Llyfrau Cymru,‘Mae’n braf iawn medru llongyfarch awdur newydd ac awdur profiadol ar ennill gwobrau Cymraeg Tir na n-Og 2011. Roedd safon arbennig i’r llyfrau ar y rhestr fer eleni, gan adlewyrchu’r amrywiaeth o lyfrau a gyhoeddir. Pleser o’r mwyaf yw llongyfarch yr awduron a’r cyhoeddwyr yn wresog ar eu llwyddiant.’

Enillydd y Wobr Saesneg yn 2011 yw ROB LEWIS am ei lyfr darluniau Three Little Sheep. Mae’r llyfr hyfryd hwn, a ysgrifennwyd ac a ddarluniwyd gan Rob, wedi’i ddisgrifio fel ‘perl’ ac ‘enghraifft ragorol o’i fath’.

Mae Rob Lewis yn awdur a darlunydd llyfrau plant llawn-amser, ac mae wedi ysgrifennu a darlunio bron i 40 o lyfrau, nifer ohonynt wedi’u cyfieithu i’r Gymraeg. Er iddo gael ei eni yn Llundain, treuliodd flynyddoedd cynharaf ei blentyndod yn Nolgellau, cyn i’r teulu ymgartrefu yng Nghaerfaddon. Dychwelodd Rob i Gymru yn 1990. Astudiodd Ddylunio Graffeg ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste rhwng 1982 a 1985, a chafodd ei lyfr cyntaf, Hello Mr Scarecrow, ei gyhoeddi yn 1986. Mae gan Rob dros 25 mlynedd o brofiad o ymweld ag ysgolion a llyfrgelloedd ledled Prydain a bu’n ymwneud yn ddiweddar â Tyne2Seine, sef prosiect llythrennedd Eingl-Ffrengig a ddatblygwyd gan lyfrgelloedd Tyneside. Mae ar fin cychwyn ar brosiect mawr i Ganolfan Mileniwm Cymru a fydd yn cynnwys saith ysgol ar draws Cymru.

Cyhoeddwyd Three Little Sheep gan wasgnod Pont, sy’n rhan o Wasg Gomer, ac mae’r stori’n cychwyn wrth i’r defaid, sy’n crwydro’n hapus ar y ddol, gael eu dychryn gan flaidd sy’n neidio o dwll yn y ddaear ac yn dechrau canu. Mae’r defaid yn ffoi a’r blaidd yn eu herlid yn benderfynol. Ond nid yw popeth fel yr ymddengys, ac mae’r blaidd yma’n gwbl wahanol i fleiddiaid nodweddiadol y straeon tylwyth teg. Mae Rob Lewis yn cyflwyno’r hanes mewn arddull ac odl rythmig rwydd, gan gynnal y tensiwn tan y diwedd yn deg.

Meddai Rob Lewis, ‘A minnau wedi ennill gwobr Tir na n-Og yn 2003, roedd yn fraint ac yn bleser ennill y wobr nodedig hon am yr eildro. Roeddwn wrth fy modd yn ysgrifennu a darlunio Three Little Sheep a gobeithiaf y bydd darllenwyr o bob oed yn mwynhau’r stori yma am flaidd sy’n llawn bwriadau da a thair dafad sy’n amau dim!’

Mae’r wobr yn cael ei noddi gan CILIP Cymru (Sefydliad Siartredig y Gweithwyr Llyfrgell a Gwybodaeth Proffesiynol) a chafodd ei chyflwyno i’r awdur mewn seremoni a gynhaliwyd yng nghynhadledd flynyddol CILIP Cymru yn Llandrindod, Powys, ar 12 Mai.

Meddai Elwyn Jones, Cyfarwyddwr Cyngor Llyfrau Cymru, ‘Roedd llond gwlad o lyfrau i’w hystyried ar gyfer Gwobr Tir na n-Og eleni, ac mae hynny’n adlewyrchu ansawdd ac amrywiaeth y llyfrau sydd ar gael i blant. Pleser o’r mwyaf yw llongyfarch yr awdur a’r cyhoeddwyr yn wresog ar eu llwyddiant.’

Gwobr Tir na-Nog  Award 2011 (S)

Dyma’r teitlau oedd ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2011:

Categori Cynradd Cymraeg

Bwystfilod a Bwganod (Cyfres yr Onnen) – Manon Steffan Ros (Y Lolfa)

Diolch, Sgrwff (Cyfres Swigod) – Gwen Redvers Jones (Gomer)

Dirgelwch y Bont (Cyfres Strach) – Hywel Griffiths (Gomer)

Mr Abracadabra Jones – Mari Stevens (Y Lolfa)

Categori Uwchradd Cymraeg

Stwff Guto S. Tomos (Cyfres yr Onnen) – Lleucu Roberts (Y Lolfa)

Y Cwestiwn Mawr (Cyfres yr Onnen) – Meinir Pierce Jones (Y Lolfa)

Y Ddwy Lisa: Cysgod yr Hebog(Cyfres y Dderwen) – Gareth F. Williams (Y Lolfa)

Llyfr Saesneg Gorau’r Flwyddyn

Mutiny on the School Ship Bounty – Jon Blake (Pont)

The Rugby Zombies – Dan Anthony (Pont)

Three Little Sheep – Rob Lewis (Pont)

Wales– a Very Peculiar History (The Cherished Library) – Rupert Matthews (Book House)

Dywedodd Elwyn Jones, Cyfarwyddwr y Cyngor Llyfrau, 'Y mae’r llyfrau sydd wedi cyrraedd y rhestr fer eleni yn arwydd o safon arbennig llyfrau plant a phobl ifanc yng Nghymru, a thestun balchder mawr yw gweld nofelwyr ifanc a newydd, yn ogystalâ rhai wynebau cyfarwydd, yn dod i’r brig.'

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com