Gwobrau Tir na n-Og 2012

*****************************************

Elwyn Jones (Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru), Manon Steffan Ros a Rhiannon Wyn

Elwyn Jones (Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru), Manon Steffan Ros a Rhiannon Wyn

DWY YN ENNILL AM YR AIL DRO

Crewyd hanes eleni wrth i ddwy awdures ennill gwobrau Cymraeg Tir na n-Og am yr ail dro ac ar yr un pryd â’i gilydd. Daeth MANON STEFFAN ROS a RHIANNON WYN i’r brig yn 2010, ac mae’r ddwy wedi cipio’r un gwobrau eto eleni. Cyflwynir y gwobrau iddynt gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones AC, ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd Eryri, mewn seremoni arbennig i’w chynnal brynhawn Iau, 7 Mehefin 2012.

Manon Steffan Ros

Manon Steffan Ros

Rhiannon Wyn

Rhiannon Wyn

Cyflwynir gwobrau Tir na n-Og yn flynyddol gan Gyngor Llyfrau Cymru i awduron y llyfrau gorau i blant a phobl ifanc a gyhoeddwyd yn ystod y flwyddyn flaenorol. Sefydlwyd y gwobrau yn 1976, a thros y blynyddoedd gwobrwywyd rhai o brif awduron Cymru ym maes llyfrau plant.

Gwobr y categori cynradd a enillwyd gan Manon Steffan Ros a hynny am Prism, nofel hyfryd o sensitif. Yn y stori hon mae straen teuluol yn arwain at antur fawr i ddau frawd – Twm, yr hynaf, a Math, sydd â phroblemau meddyliol a chymdeithasol. Mae Twm yn penderfynu rhoi seibiant i'w mam trwy fynd â’i frawd ar wyliau – gwyliau sy'n newid bywydau’r brodyr am byth.

Magwyd Manon yn Rhiwlas, Dyffryn Ogwen, ac mae hi bellach yn byw ym Mhennal, Bro Dysynni, gyda'i gŵr a dau o feibion. Enillodd y Fedal Ddrama yn Eisteddfodau Cenedlaethol Eryri ac Abertawe, ac enillodd wobr Barn y Bobl yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2010 am Fel Aderyn (Y Lolfa, 2009), ei nofel gyntaf i oedolion.

Meddai Manon, "Rydw i wrth fy modd, ac yn teimlo bod ennill y wobr bwysig hon am yr ail dro yn anrhydedd fawr. Mae’n hwb aruthrol i unrhyw awdur pan fo’i waith yn cipio gwobr genedlaethol fel Tir na n-Og."

Ennill gwobr y categori uwchradd oedd camp Rhiannon Wyn a hynny gyda’i nofel Yr Alarch Du. Yn y stori hon mae'r ffair wedi dod i Gaernarfon ac wedi cael effaith andwyol ar dri o drigolion y dre – Mathew, John a Lara. Ceir eu hanes dros gyfnod o bedwar diwrnod ac mae’r diweddglo’n un trasig.

Mae Rhiannon yn hanu o’r Groeslon, ger Caernarfon. Roedd ei theulu’n cadw siop lyfrau, a chafodd ei hannog i ysgrifennu er pan oedd yn blentyn. Ar ôl graddio o Brifysgol Aberystwyth, bu’n teithio o gwmpas y byd. Bellach mae hi’n gweithio fel storiwraig a sgriptwraig i’r gyfres Rownd a Rownd.

Dywedodd Rhiannon, "A minnau wedi ennill gwobr Tir na n-Og yn 2010 gyda’r gyfrol Codi Bwganod, roedd yn fraint ac yn bleser ennill y wobr nodedig hon am yr eildro. Roedd yn arbennig o braf fod Manon a minnau wedi ennill gyda’n gilydd unwaith eto."

Cyhoeddir Prism a’r Alarch Du gan wasg y Lolfa, Tal-y-bont.

Meddai Elwyn Jones, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru: "Mae’n fraint cael llongyfarch Manon a Rhiannon ar ennill gwobrau Cymraeg Tir na n-Og 2012, a hynny am yr eildro. Roedd safon arbennig i’r llyfrau ar y rhestr fer eleni, gan adlewyrchu’r amrywiaeth o lyfrau a gyhoeddir. Pleser o’r mwyaf yw llongyfarch y ddwy awdures a gwasg y Lolfa yn wresog ar eu llwyddiant."


Noddir gwobrau Tir na n-Og gan Gymdeithas Lyfrau Ceredigion, ynghyd â CILIP Cymru (Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth Cymru). Gyda chefnogaeth yr Urdd, cyflwynir y gwobrau ar lwyfan eu prifwyl.

Rhestr fer Gwobrau Tir na n-og 2012

Categori Cynradd Cymraeg

Bob O’Chwith – Haf Roberts, lluniau gan Giles Greenfield (Gwasg Carreg Gwalch)

Mewn Geiriau Eraill, Thesawrws i Blant – D. Geraint Lewis (Gomer)

Prism (Cyfres yr Onnen) Manon Steffan Ros (Y Lolfa)

Straeon o’r Mabinogi – Mererid Hopwood, lluniau gan Brett Breckon (Gomer)

Categori Uwchradd Cymraeg

Yr Alarch Du (Cyfres y Dderwen) – Rhiannon Wyn (Y Lolfa)

Y Ddau Ryfel Byd Enbyd (Hanes Atgas) – Catrin Stevens (Gomer)

Rhyfel Cartref (Cyfres Pen Dafad) – Gwenno Hughes (Y Lolfa)

Siarad (Cyfres y Dderwen) – Lleucu Roberts (Y Lolfa)

**************************************

Nofel Hudolus yn Ennill Prif Wobr

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cyhoeddi enw enillydd Gwobr Tir na n-Og 2012 am y llyfr Saesneg gorau i blant. Mewn seremoni arbennig a gynhaliwyd yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd ar 17 Mai, cyflwynwyd y wobr i JENNY SULLIVAN am ei nofel Full Moon .

Jenny Sullivan

Ganed Jenny Sullivan yng Nghaerdydd a bu’n byw yn Rhaglan, sir Fynwy, am flynyddoedd cyn symud i Lydaw yn 2004. Mae hi’n dychwelyd yn aml i Gymru, gan ymweld ag ysgolion a llyfrgelloedd ledled y wlad i gynnal sesiynau awdur a gweithdai ysgrifennu.

A hithau’n nofelydd, yn awdur straeon byrion, yn fardd ac yn storïwraig, cyflwynodd Cyngor Celfyddydau Cymru Ysgoloriaeth Irma Chilton i Jenny yn 1993. Mae ganddi radd MA mewn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Caerdydd, ac enillodd ei Doethuriaeth yn 2002.

Dros y blynyddoedd mae Jenny Sullivan – sy’n awdur toreithiog a phoblogaidd – wedi ysgrifennu, neu gyfrannu at, dros 30 o lyfrau i blant. Enillodd Wobr Tir na n-Og yn 2006 am ei nofel hanesyddol, Tirion's Secret Journal .

Meddai Jenny Sullivan: ‘Rydw i wrth fy modd, ac yn teimlo bod ennill y wobr bwysig hon am yr ail dro yn anrhydedd fawr. Mae gen i waith ar y gweill bob amser, ac ar hyn o bryd rwy’n gweithio ar ddilyniant i Full Moon .’

Yn y nofel, a gyhoeddir gan Pont Books, prif gymeriad Full Moon yw Nia, merch yn ei harddegau. Fel sy’n nodweddiadol o ferched ei hoedran hi, mae’n hoffi colur a bechgyn, a dyw hi ddim yn or-hoff o waith cartref. Ond pan mae hi’n cwrdd â chreadur annaearol yn seler Anti Gwen, mae bywyd tawel Nia’n newid am byth. Gyda’i harddull fywiog, ffraeth, mae Jenny Sullivan yn creu byd llawn hud a lledrith sy’n apelio’n fawr at ei darllenwyr.

Noddir Gwobr Saesneg Tir na n-Og – sy’n cydnabod ansawdd arbennig llyfrau ac iddynt gefndir Cymreig i blant a phobl ifanc – gan CILIP Cymru (Y Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth) ac roedd y seremoni i gyflwyno’r wobr yn rhan o’u cynhadledd flynyddol.

Meddai Elwyn Jones, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru: ‘Roedd yna doreth o lyfrau gwych i’w hystyried ar gyfer Gwobr Tir na n-Og eleni, a’r rheiny’n adlewyrchiad o ansawdd ac ystod y llyfrau sydd ar gael i blant yng Nghymru. Mae’n rhoi pleser mawr i ni longyfarch Jenny Sullivan, a Pont Books, yn gynnes ar eu llwyddiant.’

Cliciwch ar y ddolen i glywed yr hyn sydd gan yr awdur ei hun i ddweud: http://youtu.be/mWaB7hEUtqA

Rhestr Fer Llyfr Saesneg Gorau’r Flwyddyn oedd

Full Moon – Jenny Sullivan (Pont)

Nelson at Sea – Simon Weston gyda David FitzGerald, lluniau gan Jac Jones (Pont)

Saving SS Shannon – Phil Carradice (Pont)

Enillwyr Tir na n-Og 2012

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com