Cyfle i Awduron

12 Medi 2019

Cwrs am ddim yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd.

Mae’n bleser gan Llenyddiaeth Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru gyhoeddi cyfle arbennig i 12 unigolyn dreulio wythnos fer ar gwrs yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn rhad ac am ddim yn ystod hanner tymor mis Chwefror 2020 (bore dydd Llun 17 – prynhawn dydd Gwener 21 Chwefror). Mae’r broses ymgeisio nawr ar agor.

Dyma gyfle i awduron newydd ddatblygu eu crefft yn y maes ysgrifennu i oedolion ifanc. Bydd y cwrs yn cynnig arweiniad ar sut i ysgrifennu llyfrau llwyddiannus i ddarllenwyr oedran uwchradd drwy:

·         gyfres o weithdai ac ymarferion arbenigol dan arweiniad tiwtoriaid profiadol

·         sgyrsiau gan arbenigwyr yn y maes

·         drafodaethau am y maes llyfrau oedolion ifainc, gan astudio llyfrau llwyddiannus a phoblogaidd dros y byd

·         rannu profiadau a syniadau gyda’ch cyd-awduron

·         gael cyfle i gynnig eich syniadau i banel o gynrychiolwyr o weisg Cymru, a sefydlu perthynas uniongyrchol gyda’r golygyddion

·         fwynhau sgyrsiau am y diwydiant a’r byd llenyddol yng nghwmni cynrychiolwyr o Gyngor Llyfrau Cymru a Llenyddiaeth Cymru

·         drafodaethau am gynrychiolaeth mewn llenyddiaeth oedolion ifainc, gan edrych os yw darllenwyr o leiafrifoedd ethnig, rhai sydd ag anableddau, rhai o gefndiroedd difreintiedig, neu rhai sy’n uniaethu â’r gymuned LHDT+ yn cael eu portreadu.

Croesawn geisiadau yn benodol gan awduron sydd heb gyhoeddi cyfrol o’u gwaith yn flaenorol, ond mewn achosion arbennig byddwn yn ystyried ceisiadau gan awduron cyhoeddedig sy’n newid trywydd. Cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg fydd hwn. Bydd holl brydau bwyd yr wythnos, a llety cyffyrddus, yn gynwysedig gyda’r cwrs. Ni allwn dalu costau teithio i ac o’r ganolfan.


Beth sy’n gwneud llyfr yn addas i bobl ifainc?

Mae’r maes hwn (YA Fiction yn y Saesneg) yn un sydd wedi gweld twf aruthrol yn y ddegawd diwethaf. Mae nofelau wedi eu anelu at yr oedran hwn yn cael eu darllen gan oedolion hefyd, ac mae nifer o’r prif deitlau mwyaf diweddar wedi eu troi yn ffilmiau yn cynnwys y cyfresi ffantasïol Twilight, Hunger Games, Maze Runner, llyfrau mwy diweddar cyfres Harry Potter, a llyfrau mwy rhamantaidd/realaidd fel Me Before You, The Fault in Our Stars a Wonder.

Ymysg y nodweddion sy’n gwneud ffuglen yn ffuglen i oedolion ifanc y mae:

·         Cymeriadau ifanc, cryf ac amlwg y gall y darllenydd uniaethu â nhw

·         Iaith ychydig symlach fel rheol na nofelau i oedolion

·         Ymdrin â themâu sy’n berthnasol i bobl ifanc, e.e. cariad, rhyw, perthnasau â ffrindiau a theulu, heriau sy’n wynebu pobl ifanc – o dor-perthynas i gyffuriau i farwolaeth

Yn y Gymraeg yn ddiweddar, bu cyfresi Melanai Bethan Gwanas ac Yma Lleucu Roberts yn boblogaidd ymysg pobl ifainc; ynghyd â nofel gyntaf Cynan Llwyd, Tom; a Llyfr Glas Nebo Manon Steffan Ros a enillodd iddi’r Fedal Ryddiaith a Gwobr Llyfr y Flwyddyn, a’i nofel Fi a Joe Allen (Y Lolfa, 2018) a enillodd Wobr Tir na n-Og. Y gobaith gyda’r cwrs hwn yw ysgogi rhagor o awduron i fentro i’r maes hwn, arbrofi gyda gwahanol themâu, ac anelu i apelio at ddarllenwyr hŷn er mwyn annog darllenwyr gydol oes yn y Gymraeg.


Y Tiwtoriaid

Mae Bethan Gwanas yn awdur 40 o lyfrau i blant ac oedolion yn cynnwys trioleg hynod boblogaidd Cyfres y Melanai ar gyfer yr arddegau. Enillodd wobr Tir Na n-Og am ei llyfrau i’r arddegau gyda Llinyn Trôns (Y Lolfa, 2000) a Sgôr (Y Lolfa, 2002), a hi oedd enillydd cyntaf Gwobr Goffa T Llew Jones am nofel i blant gyda Gwylliaid (Gomer 2014). Roedd ei nofel Hi yw Fy Ffrind (Y Lolfa, 2004) ar restr fer Llyfr y Flwyddyn 2005, ac mae nifer o’i nofelau ar gyfer oedolion yn boblogaidd gyda’r arddegau. Ysgrifennodd nifer o ddramâu llwyfan, teledu a radio ac mae’n ysgrifennu colofn i’r Herald Gymraeg yn y Daily Post ers bron 20 mlynedd. Mae hefyd yn olygydd, yn diwtor ysgrifennu creadigol ac yn Diwtor Cymraeg i Oedolion.

Ganed Manon Steffan Ros yn Rhiwlas, Dyffryn Ogwen. Gweithiodd fel actores i Gwmni'r Frân Wen a Chwmni Theatr Bara Caws, cyn gweithio fel awdur llawrydd. Enillodd fedal ddrama'r Eisteddfod Genedlaethol yn 2004 a 2005. Mae Manon wedi ysgrifennu’n helaeth ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion. Enillodd wobr Barn y Bobol Llyfr y Flwyddyn yn 2010 am Fel Aderyn (Y Lolfa, 2009), a'r categori ffuglen yn 2013 am Blasu (Y Lolfa, 2012). Enillodd Y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 gyda’i chyfrol Llyfr Glas Nebo (Y Lolfa, 2018), a aeth ymlaen i ennill Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2019. Enillodd Wobr Tir na n-Og sawl gwaith, yn cynnwys yn 2019 am ei chyfrol i bobl ifainc, Fi a Joe Allen (Y Lolfa, 2018). Mae’n cyfrannu ysgrif wythnosol yng nghylchgrawn Golwg.

Byddwn hefyd yn cyhoeddi enwau darllenwyr gwadd arbennig dros y misoedd nesaf, cadwch olwg ar ein gwefannau a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol!         

Sut i ymgeisio

Byddwn yn derbyn 12 awdur ar y cwrs hwn.
Y dyddiad cau i ymgeisio yw 5.00 pm brynhawn Gwener 8 Tachwedd.

I ymgeisio am le, sicrhewch eich bod yn rhydd ar gyfer dyddiadau’r cwrs o ddydd Llun 17 hyd at ddydd Gwener 21 Chwefror 2020, ac yna:

1.      llenwch y ffurflen gais atodol

2.       atodwch unai amlinelliad o syniad ar gyfer stori ac/neu ddetholiad o waith ysgrifennu wedi ei anelu at oedolion ifainc oedran ysgol uwchradd, e.e. pennod gyntaf neu ddarn oddeutu 1,000 o eiriau. Cofiwch nodi at ba oedran darged mae eich gwaith wedi ei anelu.

3.       llenwch ffurflen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (ar gael i’w lawr-lwytho yma)

4.       gyrrwch y tair dogfen at: Cwrs Ysgrifennu i Oedolion Ifainc, Canolfan Tŷ Newydd, Llanystumdwy, Cricieth, Gwynedd LL52 0LW neu dros ebost at tynewydd@llenyddiaethcymru.org

Bydd panel o gynrychiolwyr o Gyngor Llyfrau Cymru a Llenyddiaeth Cymru a thiwtoriaid y cwrs yn cwrdd i benderfynu ar y ceisiadau llwyddiannus. Bydd yr ymgeiswyr yn cael gwybod erbyn dydd Gwener 6 Rhagfyr.

Croesawn yn arbennig geisiadau gan awduron sy’n cael eu tangynrychioli, a sydd yn uniaethu â bod yn unigolyn o gefndiroedd du, Asiaidd neu leiafrif ethnig (BAME); unigolion o gefndiroedd incwm isel; neu unigolion sydd ag anableddau neu salwch (corfforol neu feddyliol).

Caiff y cwrs hwn ei drefnu a’i ariannu gan Gyngor Llyfrau Cymru a Llenyddiaeth Cymru.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com